څو کلتوریزه ویکتوریا

ویکتوریا د نړۍ زیات متنوع اونښوتې ټولنو څخہ دہ۔ موږ د 200 هیوادوڅخہ راغلي یو، پہ 260 ژبو یا لہجو باندی خبری کوؤ، اود 135 عقایدو نمانځنہ او پیروي کوؤ.

د ویکتوریا حکومت د یو مَشمول څو کلتوریزی ټولنی ملاتړ کوي کوم چې ده هغې هر یوکس کولای شي پہ ټولنہ کی برخہ واخلي او پرتہ د دوۍ د تیروخت کلتور، ژبې یا دین اومذهب څخہ خدمتو تہ لاس رسی ولري۔

د ویکتوریا حکومت کولای شي څو کلتوریزہ ټولنو سرہ پہ لاندی برخو کی مرستہ وکړي:

 • د ټولنی غونډو، د لویانو ډلو، د سازمانو ملاتړ، د ټولنې د ژبوښوونځیو او نورو نوښتولپاره بِلاعوضہ مالي مرستہ ورکړي
 • د ودانیو او تسهیلاتو جوړولو اوښوالي لپاره د زیربنا بِلا عوضہ مالي مرسته ورکړي
 • د ټولنې مسئلو تہ د ځواب ورکولو لپاره د نوښتو ملاتړ، د بیا میشتہ کیدو یا استوګنې پہ ګډون
 • د کلتوراو بیلوبیلومذهبو لپاره نوښتونو چې کلتوراو مذهبي بیلوالي او د ټولنې اجتماعي همآهنګۍ لوړوالي تہ پرمختیا ورکړي.
 • موږ همداشان خپل توپیرونہ د مهموغونډوجوړولو سره نمانځنہ کوؤ پہ ګډون د لمړي وزیرد شپی ډوډۍ میلہ (Premier’s Gala Dinner)، کلتوري توپیریي اونۍ (،Cultural Diversity Week ) ژوندی دی وي د ویکتوریا څو کلتوریزه جشن (the Viva Victoria Multicultural Festival) او د غوره والي یا لوړوالي لپاره د ویکتوریا څو کلتوریزه جایزه (the Viva Victoria Multicultural Festival) .

ددی پیښو پہ اړوند په خپلہ ژبہ کی زیات معلومات دلاندیني ویب سایت څخہ ډونلوډ / ثبت کړئ

 

Events Calendar

 • 29 Jun

  SSCAFF 2018 (Closing Day) Satrangi 7 Colors Arts & Film Festival

  more >
 • 02 Jul

  Fabulous Chinese Violin Family & Cantonese Opera Show

  more >
 • 07 Jul

  NAIDOC Cororooke

  more >
 • 07 Jul

  Piano recital by Daklen Difato

  more >
find more events here >